شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "راندمان"

۴ روش یکپارچه‌سازی اتوماسیون که می‌تواند چابکی را تسریع کرده و موجب بهبود کارایی شود (بخش دوم)

مدیریت پروژه

3. بررسی انطباق خودکار

زمانی که امنیت را با کد تعریف کنیم، شرکت‌ها می‌توانند قوانین امنیتی را با CI / CD تعریف کنند که درنتیجه آن انطباق و توازن افزایش‌یافته و ریسک و خطر کاهش می‌یابد. اتوماسیون می‌تواند انطباق و توازن را برای تنظیم و ترتیب و امنیت سیا‌ست‌های

بالا