شما اینجایید
خانه > مطالب تگ شده با "فرایند یکپارچه منطقی"

فرایند یکپارچۀ منطقی RUP (قسمت دهم-پایانی)

انتخاب رویکرد توسعه

به قسمت پایانی مقالۀ ده‌قسمتی فرایند یکپارچۀ منطقی یا RUP رسیدیم. برای مطالعۀ کل این مقالۀ از پیوندهای آخر این قسمت استفاده کنید. اما یکپارچگی ابزار در RUP چگونه است؟

یکپارچگی با ابزار

فرایند مهندسی نرم‌افزار به پشتیبانی تمام فعالیت‌ها در یک چرخۀ حیات سیستم نیاز

فرایند یکپارچۀ منطقی RUP (قسمت نهم)

انتخاب رویکرد توسعه

بعد از بررسی گردش‌کار آزمون و استقرار در قسمت قبل این مقاله، چند گردش‌کار دیگر از نه گردش‌کار اصلی RUP را بررسی می‌کنیم.  

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه نرم‌افزار، هنر ایجاد توازن مابین رقابت اهداف، مدیریت ریسک، و غلبه بر محدودیت‌ها در تحویل

فرایند یکپارچۀ منطقی یا RUP (قسمت هفتم)

فرایند یکپارچه منطقی

در قسمت قبل، گردش‌کار در URP را معرفی کردیم. اساسی‌ترین نوع گردش‌کار، گردش‌کار اصلی (Core Workflow) است که در این مقاله آن را بررسی می‌کنیم.

گردش‌کارهای اصلی

نُه گردش‌کار اصلی فرایند در فرایند یکپارچۀ منطقی(RUP)  وجود دارد که نمایانگر تمام بخش‌بندی‌های کارکنان و فعالیت‌ها به

فرایند یکپارچۀ منطقی یا RUP (قسمت ششم)

در قسمت‌های قبلی مقالۀ RUP یا فرایند یکپارچۀ منطقی علاوه بر معرفی RUP و روش‌های مؤثر آن، به بررسی بخش پویای مدل فرایند پرداختیم. در ادامه ساختار ایستای فرایند را بررسی می‌کنیم.

ساختار ایستای (استاتیکِ) فرایند

در یک فرایند توصیف می‌شود که چه

فرایند یکپارچۀ منطقی یا RUP (قسمت پنجم)

پس از بررسی فاز جزئیات ماهرانه یا Elaboration Phase در قسمت قبلی مقالۀ «فرایند یکپارچۀ Rational» در این قسمت فاز ساخت را بررسی می‌کنیم.

فاز ساخت (Construction Phase) 

در طی فاز ساخت، تمام

فرایند یکپارچۀ منطقی (قسمت چهارم)

فرایند یکپارچۀ منطقی

در قسمت قبلی این مقاله دیدیم که چگونه می‌توان فرایند را در دو بُعد مدل‌سازی کرد و چرخۀ توسعۀ فرایند یکپارچۀ منطقی از 4 فاز تکوین، جزئیات ماهرانه، ساخت و گذار تشکیل شده است. پس از اینکه مرحلۀ تکوین (Inception Phase) را بررسی

فرایند یکپارچه منطقی یا RUP (قسمت سوم)

در دو قسمت قبلی مقالۀ «فرایند یکپارچۀ منطقی یا رشنال» بررسی کردیم که فرایند یکپارچۀ منطقی یا RUP چیست و با 6 روش مؤثر در این فرایند آشنا شدیم. در این قسمت مدل‌سازی فرایند را بررسی می‌کنیم.

مروری بر فرایند

فرایند یکپارچه منطقی یا RUP (قسمت دوم)

فرایند یکپارچه منطقی

در قسمت اول مقالۀ «فرایند یکپارچۀ منطقی» یا RUP علاوه بر معرفی این فرایند و شش روش مؤثر در آن، به یکی از این روش‌ها پرداختیم. فهمیدیم که در فرایند یکپارچه منطقی، از یک رویکرد تکرارشونده استفاده می‌شود که موارد با ریسک بالا را در هر

فرایند یکپارچۀ منطقی، Rational Unified Process (قسمت اول)

فرایند یکپارچۀ منطقی، Rational Unified Process

پیش از این، در بررسی روش‌های مدیریت پروژه به معرفی چندی از روش‌های مدیریت پروژه پرداختیم. خط دید بر آن است که در قسمت اول این مقالۀ چندقسمتی به معرفی یکی از این روش‌ها بپردازد: روش فرایند یکپارچۀ منطقی (رَشِنال)